• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2004 Yılı Cilt.1 Sayı 1

 

Köpeklerde Atrioventriküler Kapakların Doppler Ekokardiografik Muayeneleri
Doppıeı Echocardiographic Examination of Atrioventricular Valves in Dogs

M. KİBAR
Köpeklerde Deneysel Akciğer Aspergillozis’i ve Itrakonazol ile Sağaltımı
Experimental Pulmoner Aspergillosis in Dogs and Treatment with Itraconazole

Y. ÇAM, A. ATASEVER, F. UYANIK, K. S. GÜMÜŞSOY
Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Yucca Schidigera Tozunun Besi Performansına Etkisi
The Effect of Yucca Schidigera Extract Added to the Quail Rations on Fattening Performance

B. KOCAOÖLU GÜÇLU, K. M. İŞCAN
Tavukların (Gallus domesticus) Alt Solunum Yollarındaki Mast Hücreleri Üzerinde Histolojik Araştırmalar
Histological Investigation on the Mast Cells of Lower Respiratory Tract in the Chicken (Gallus domesticus)

M. KOÇAK HAREM, N. KURTDEDE
Sütçü İneklerde Farklı Dozlardaki PGF2a Uygulamalarının Corpus Luteum ve Follikül Dinamiğine Etkilerinin Ultrasonografi ve Progesteron Olçümleri ile Araştırılması
The Investigation of Effect of Different Doses of PGF2a Applications on Corpus Luteum and Follicular Dynamic by Ultrasonography and Progesterone Assay in Dairy Cows

E. CANOOĞLU, R. SALMANOĞLU
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Kliniğine 1987-2001 Yılları Arasında Getirilen Hayvanların Genel Analizi
A General Anaiysis of the Animais Brought to the Clinics of Obstetris and Gynecology of Faculty of Veterinary, University of Ankara Between Years 1987-2001

M. KAYMAZ, İ. PİR YAĞCI, H. C. MACUN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


İneklerde Senkronizasyon Amaçlı Prostaglandin F2a Uygulamalarından Sonra Oluşacak Ostrusların Görülme Zamanı
Prostagiandin F2a Administrations and Timing of Estrus in Synchronization of Cows

E. CANOOĞLU
Avian Nefritis Virus (Anv) Enfeksiyonu
Avian Nephriııs Virus (Anv) Infection

L.BEYAZ
Bor’un Biyolojik Önemi ve Metabolizma Üzerine Etkileri
Effects on Metabolism and Biological Importance of Boron

M. EREN
T Lenfositlerin Gelişimi, Fonksiyonları ve Histokimyasal Özellikleri
Development, Functions and Histochemical Properties of T Lymphocytes

F. BEYAZ
B Lenfositlerin Gelişimi, Fonksiyonları ve Histokimyasal Özellikleri
Development, Functions and Histochemical Properties of B Lymphocytes

F. BEYAZ

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Cervix’in Kapalı Olduğu Pyometralı Bir Köpekte Misoprostol Uygulaması
Administration of Misoprostol in A Biteh with A Close-Cervix Pyometra

E. CANOOĞLU, Ö. O DEMİRAL, M. ABAY

../