• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2004 Yılı Cilt.1 Sayı 2

 

Sığırlarda Bazı Babesia Türlerinin Reverse Line Blotting ve İndirek Floresan Antikor Testi ile Karşılaştırmalı Tanısı
Comparative Diagnosis of Some Bovine Babesia Species by Reverse Line Blotting and Indirect Fluorescent Antibody Test

A. İÇA
Anadolu Yaban Koyununda (Ovis orientalis anatolica) Bulunan Parazitler
The Parasites Detected in the Anatolian Wild Sheep (Ovis orientalis anatolica)

F. SEVİNÇ, F. GÜÇLÜ, U. USLU
Direkt İmmunfloresan ve Mikronötralizasyon Testleri ile KoyunlardaParainfluenza-3 (PI-3) Virus Enfeksiyonunun Araştırılması
Investigation on Parainfluenza-3 (PI-3) Virus Infections with Immunofluorescence and Microneutralization Tests in Sheep

A. GENÇAY, Y. AKÇA
Dondurulmuş Tavşan Spermasında Spermatozoon Separasyonu ve Dölverimi
Spermatozoon Separation and Fertility of Frozen - Thawed Rabbit Semen

Ö.O. DEMİRAL, A. DAŞKIN
Kedilerde Deneysel Hepatik Lipidozis’te Klinik, Biyokimyasal, Histopatolojik İncelemeler ve Tedavi
The Clinical, Biochemical, Histopathological Investigation and Treatment on Experimental Hepatic Lipidosis in Cats

Ö. ATALAY, S. ATALAY VURAL

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Sığırlarda Anaplasmosis
Anaplasmosis in Cattle

F. SEVİNÇ
Köpeklerde Leishmaniosis
Canine Leishmaniosis

A. İÇA
Saponinler ve Biyolojik Önemi
Saponins and Their Biological Importance

B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ, F. UYANIK
M Hücreleri: Membranöz Epitel Hücreleri
M Cells: Membranous

F. BEYAZ
Mikotik İnfeksiyonların Bağışıklık Mekanizması
Immunity Mechanism of Mycotic Infections

K.S. GÜMÜŞSOY, F. AYDIN
Kedi ve Köpeklerin Bazı Davranış Problemleri ve Sağaltım Seçenekleri
Some Behavior Problems of Cats and Dogs, and Alternative Treatments

Ö. ATALAY
Nitrik Oksitin Dişi Üreme Sistemi Üzerine Etkileri
The Effects of Nitric Oxide on Female Reproductive System

H.A. ÇELİK, A. BÜLBÜL

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Bir Buzağıda Fissura Abdominalis Olgusu
Fissura Abdominalis in a Calf

T. BEKYÜREK, E. CANOOĞLU, Ö.O. DEMİRAL, M. ABAY
Bir Ankara Tavşanında Staphylococcal Pyometra Olgusu
Staphylococcal Pyometra in an Angora Rabbit

E. CANOOĞLU, T. BEKYÜREK, K.S. GÜMÜŞSOY

../