• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2005 Yılı Cilt.2 Sayı 1

 

Bazı İnsektisit Formülasyonlarındaki Etkin Maddelerin Spektroskopik ve Kemometrik Yöntemlerle Karşılaştırmalı Miktar Tayinleri
The Comparative Quantitative Analysis of Active Components in Some insecticide Formulations by Spectroscopic and Chemometric Methods

M. KANBUR, A. BİLGİLİ, E. DİNÇ
Ankara Hayvanat Bahçesinde Kesimi Yapılan Tek Tırnaklılarda Gasterophilus Türlerinin Yayılışı
The Prevalence of Gastrerophilus Species in Slaughtered Equids in Ankara Zoo

A. İÇA, A. YILDIRIM
Bitlis Bölgesinde Marketlerde Satılan Bazı Baharatın Mikrobiyolojik Kalitesi
Microbiological Quality of Some Spices Sold in the Markets of Bıtlıs District

ELMALI, H. YAMAN
Kars’ta Satışa Sunulan Emülsifiye Tipte Et Ürünlerinin (Salam-Frankfurter Sosis) Mikrobiyolojik Kalitesi
Microbiological Qualıty of Emülsified Type Meat Products (Salamı-Frankfurter Sausage) Marketed in Kars

M. ELMALI, Z. ULUKANLI, H. YAMAN
Ceylanda Larynx Kıkırdakları ve Trachea
A Macroanatomical investigation on Trachea and the Cartilages of Larynx in the Gazelle

A. DÜZLER, İ.H. NUR, Ş. ÇİRLİ
Diyetin Üre İdrara Taşlı Dalmaçyaların İdrar Yapısına Etkisi
Effects of Diets on Urine Composition of Dalmatians with Urate Urolithiasis

H. ALBASAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


İneklerde Prenetal Embriyonik/Fötal Cinsiyetin Belirlenmesi
Prenetal Embryonic or Fetal Sex Determination in Cows

S. ŞENDAĞ, İ. AYDIN, H.A. ÇELİK
Atlarda Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu
West Nile Virus Infection in Horses

Z. YAZICI
Atlarda Anoplocephalosis
Anoplocephalosis in Horses and Therapy Alternatives

A. YILDIRIM
Lektinler ve Viscum Album Aglütinin (VAA) ’nın Antikarsinojen Etkileri
The Anti-Carcinogen Activities of Lectins and Viscum Album Agglutinin (VAA)

K. Ö. ÖZTABAK
Süt Sığırcılık İşletmelerinde Sağım Robotu Kullanımı
Milking Robot Usage in Dairy Cattle Enterprises

M.K. TÜRKYILMAZ

../