• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2005 Yılı Cilt.2 Sayı 2

 

Boğa Spermalarının İki Farklı Sulandırıcı ile Dondurulması ve İn Vitro Değerlendirilmesi
Freezing of Bull Semen with Two Different Extenders and In Vitro Evaluation

P.B. TUNCER, M. ÇEVİK, Ö.O. DEMİRAL, H. KİNET
Kayseri Yöresinde Koyunlarda Akciğer Kıl Kurdu Enfeksiyonlarının Prevalansı
Prevalence of Lungworm Infections in Sheep around Kayseri

A. YILDIRIM, A. İÇA
Tavşanlarda Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu ile QRS Kompleksinin Süresi ve R Dalgasının Amplitüdü Arasındaki İlişkinin Araştırılması
The Investigation of Relation Between Left Ventricular Ejection Fraction and QRS Duration and R Wava Amplitude in Rabbits

N. ÇETİN
Kanatlı Hayvanlarda Bordetella avium’a Karşı Oluşan Antikorların Mikroaglutinasyon, İndirekt Fluoresan Antikor ve ELİSA Teknikleri ile Saptanması
Detection of Antibodies in Poultry Produced Against Bordetella avium by Microagglutination, Indirect Fluorescence Antibody and ELISA Techniques

F. OCAK

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Fitoöstrojenler ve Sağlıktaki Etkileri
Phytoestrogens and Effects on Health

N. İNANÇ, Ş. TUNA
Kısrak Besleme ve Üreme Performansı
Mare Nutrition and Reproductive Performance

O. KÜÇÜK
Aygır Besleme ve Üreme Performansı
Nutrition of Stallion and Reproductive Performance

O. KÜÇÜK
Köpeklerde Hipovolemik Şok
Hypovolemic Shock in Dogs

N. APAYDIN
Melatonin ve Bağışıklık Sistemi
Melatonin and Immune System

E. ÇETİN

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Bir Köpekte Kalsiyum Okzalat Kristalüri’sinin Potasyum Sitrat ve Vitamin B6 ile Sağaltımı
Treatment of Calcium Oxalate Cristalluria with Potassium Citrate and Vitamin B6 in a Dog

M.K. BÖRKÜ, M.Ç. KARAKURUM, B.B. YAĞCI, M. GÜZEL
On Bir Günlük Bir Buzağıda Akut Babesiosis
Acute Babesiosis in an Eleven - Day - Old Calf

F. SEVİNÇ, Ö. ÖZDEMİR, A. COŞKUN

../