• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2006 Yılı Cilt.3 Sayı 1

 

Beyaz Peynir Yapımında Bazı Probiyotik Bakterilerin Kullanılmasının Listeria monocytogenes Üzerine Etkisi
The Effects of Probiotic Use Against Listeria monocytogenes During Manufacture of Turkish White Chesee

Y. YILDIRIM, B. SARIMEHMETOĞLU
The Effects of Iron Sulphate Supplementation to Diets Containing Cottonseed Meal on Performance and Haematological Parameters of Broilers
Pamuk Tohumu Küspesi içeren Yemlere Demir Sülfat Katılmasının Broylerlerde Besi Performansı ve Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi

F.K. OĞUZ, M.N. OĞUZ, Ş. HATİPOĞLU, M.Ş. GÜLAY
Isı Stresine (350C) Maruz Bırakılan Bıldırcınlarda Rasyona İlave Edilen Magnezyumun Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Effect of Magnesium Supplementation to Ration on Some Hematological Parameters of Japanese Quails Exposed to Heat Stress (35oC)

N. ÇETİN, E. ÇETİN, O. KÜÇÜK
Kayseri’de Tüketime Sunulan Kırmızı Biberlerde Aflatoksin B1’in Enzim İmmunoassay (EIA) İle Kantitatif Analizi
Qantitative Analysis of Aflatoxin B1 by Enzyme Immuno Assay (EIA) in Red Pepper Marketed in Kayseri

M. KANBUR, B.C. LİMAN, G. ERASLAN, Ş. ALTINORDULU
Avian Tüberkülosis in Kayseri Zoo
Kayseri Hayvanat Bahçesinde Kanatlı Tüberkülozisi

K.S. GÜMÜŞSOY, L. BEYAZ, F. AYDIN, M. ÖZCAN, A. ATASEVER
İnfeksiyöz Bovine Keratokonjunktivitisin Tedavisinde Florfenikol ve Sefuroksim Sodyum Uygulaması
The Use of Florfenicol and Cefuroxime Sodium in the Treatment of Infectious Bovine Keratoconjunktivitis

K.S. GÜMÜŞSOY, M. KİBAR, K. ŞAHNA, S. ABAY
Evaluation of Some Spermatological Characteristics in Denizli Cocks
Denizli Horozlarında Bazı Spermatolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi

P.B. TUNCER, H. KİNET, N. ÖZDOĞAN, Ö.O. DEMİRAL

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Koşu ve İş Atlarının Beslenmesi
Nutrition of Performance and Working Horses

O. KÜÇÜK
Veteriner Hekimlikte Kalıtsal Bozuklukların Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
The Methods Used for Detection of Some Hereditary Disorder in Veterinary Medicine
B. AKYÜZ, O. ERTUĞRUL

Holştayn Sığırlarında Sığır Lökosit Bağlanma Noksanlığı (SLBN) ve Tanı Yöntemleri
Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD) in Holstein Cattle and Detection Methods

B. AKYÜZ, O. ERTUĞRUL
Balıklarda Lenfoid Organlar ve İmmun Sistemin Özellikleri
Lenfoid Organs and the Properties of Immune System in Fish

F. OCAK
Dişi Köpeklerde Reprodüktif Olguların Tanısında Kullanılan Hormonlar
Hormones in the Diagnosis of Reproductive Cases in Bitches

E. ANADOL

../