• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2006 Yılı Cilt.3 Sayı 2

 

Yaşlanmanın Kısraklarda Plazma Oksidan ve Antioksidan Parametreler Üzerine Etkisi
Effects of Aging on Plasma Oxidant -Antioxidant Values in Horses

N. AYDİLEK, H. ŞİMŞEK
Torakotomi Yapılan Köpeklerde İzofloran ve Sevofloranın Hemodinamik Parametrelere Olan Etkisinin Karşılaştırılması
Comparison of the Hemodynamic Effects of Isoflurane and Sevoflurane in Thoracotomized Dogs

Z.K. SARITAŞ, K. PAMUK, N. APAYDIN, M. COŞKUN, M. KORKMAZ
Sancı Semptomlu Atlarda Bazı Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler
Some Clinical, Haemotological and Biochemical Parameters in Horse with Colic Symptoms

Ö. KIZIL
Dondurulmuş Boğa Spermasında Glass Wool Filtrasyon Yöntemi Üzerine Çalışmalar
Studies on Glass Wool Filtration of Frozen Thawed Bull Semen

A. DAŞKIN, O. DEMİRAL, S. YILDIZ
Aydın İlinde Tüketime Sunulan Tavuk ve Bıldırcın Yumurta Sarılarının Aerobik Mikroorganizmalar Yönünden İncelenmesi
Investigation of Hen and Quail Egg Yolks for Aerobic Microorganisms Retailed in Aydın City

S. TÜRKYILMAZ, F. KÖK, O. KAYA
Türkiye’de Hayvansal Ürün Fiyatları ve Girdi Maliyetleri (1995-2004)
Livestock Product Prices and Input Costs in Turkey (1995-2004)

S. SARIÖZKAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Yumurta Tavuklarında Zorlamalı Tüy Döküm Yöntemleri
Force Molting Methods in Laying Hens

E. E. ONBAŞILAR
Kayseri Folklorunda Evcil Hayvanlarla İlgili Atasözleri
Proverbs Related to Domestic Animals in the Folklore of the Kayseri Region

R. ÖZEN
Köpeklerde Kalça Displazisine Güncel Yaklaşımlar. Bölüm I : Kalça Displazisinin Etiyolojisi ve Patogenezi
Current Approaches of Canine Hip Dysplasia. Part I.: Etiology and Pathogenesis of Canine Hip Dysplasia

Ö. ÇAPTUĞ, H. BİLGİLİ

../