• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2008 Yılı Cilt.5 Sayı 1

 

Kistik Ekinokokkozisli Sığırlarda Serum Malondialdehit, Seruloplazmin ve Adenozin Deaminaz Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of the Serum Malondialdehyde, Ceruloplasmin, Adenosine Deaminase Levels in Cattle with Cystic Echinococcosis

C. NİSBET, S. ÇENESİZ, M. AÇICI, Ş. UMUR
Süt Sığırcılığında Döl Verimi Kayıplarının İşletme Gelirine Etkisi
Effects of Herd Fertility Losses on the Income of Enterprises

F. KAYGISIZ, Ö. ELMAZ, M. AK
Kızıl Şahin’de (Buteo rufinus) Cecum’un Anatomisi
Cecal Anatomy in Long-Legged Buzzard (Buteo rufinus)

A. HALIGÜR
Türkiye’de Yetiştirilen Holştayn ve Bazı Yerli Sığır Irklarında Citrullinemia Allelinin Belirlenmesi
The Detection of Citrullinemia Allele in Holstein and Some Native Turkish Cattle Breeds

B. AKYÜZ, D. BAYRAM, O. ERTUĞRUL, K.M. İŞCAN
Kayseri Bölgesinde Yetiştirilen Şarole Irkı Sığırlarda ve Türkiye Yerli Sığır Irklarında Miyofosforilaz Eksikliği (Glikojen Depo Hastalığı Tip V) Allelinin PCR-RFLP ile Belirlenmesi
Detection of Myophosphorylase Deficiency (Glycogen Storage Disease Type V) with PCR-RFLP in Charolais Cattle in Kayseri Region and in Turkey Native Cattle Breeds

B. AKYÜZ, D. BAYRAM, O. ERTUĞRUL, K.M. İŞCAN
Broyler İç Organlarından Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis’in İzolasyonu ve izole Edilen Suşların Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi
The Isolation of Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis from the Internal Organs of Broilers and Determination of the Antibacterial Susceptibility of the Isolated Strains

A.İ. ORAL, S. TÜRKYILMAZ

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Promotorlar ve Parazitolojide Kullanımları
Promoters and Applications in Parasitology

A. İNCİ, A. YAVUZ
Esans Yağların Hayvan Beslemede Kullanılması
The Use of Essential Oils in Animal Nutrition

T. BİLAL, O. KESER, İ. ABAŞ
Memelilerin (Yabani) Önemli Paraziter Hastalıkları- I: Protozoon Enfeksiyonları
Parasitic Diseases of Mammals (Wild)-I: Protozoon Infections

A. İNCİ, A. İÇA, A. YILDIRIM, Ö. DÜZLÜ

../