• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2008 Yılı Cilt.5 Sayı 2

 

Albino Farelerde İyonlaştırıcı Radyasyonun Hepatosit Morfolojisi ve Prolifere Hücre Çekirdek Antijeni (PCNA) Ekspresyonu Üzerindeki Etkileri
The Effects of Ionizing Radiation on the Hepatocyte Morphology and Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Expression in Albino Mice

S. KARAHAN, K. ÇAVUŞOĞLU, H. T. ATMACA, E. YALÇIN
A Serologic Investigation for Canine Corona Virus Infection in Individually Reared Dogs in Central Anatolia
İç Anadolu’da Bireysel Olarak Yetiştirilen Köpeklerde Canine Corona Virus Enfeksiyonuna Karşı Serolojik Bir Araştırma

S. GÜR, A. GENÇAY, N. DOĞAN
Kangal Irkı Köpeklerde Doğmasal Kalp Hastalıklarında Doppler Ekokardiografik Muayene Bulguları
Doppler Echocardiographic Findings in Kangal Shepherd Dogs with Congenital Cardiac Diseases

M. KİBAR, Y. OĞRAK, N. APAYDIN, Y. ÇAM
Pre-pubertal ve Pubertal Dönemlerde Ankara Tavşanı Testis ve Epididimislerinde S100 Proteininin İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu
Immunohistochemical Localization of S100 Protein in the Pre-pubertal and Pubertal Angora Rabbits Testis and Epididiymis

F. BEYAZ, G. KÜÇÜK BAYRAM, E. ALAN
Ankara Tavşanı Derisinde S100 Proteini ve Altüniteler S100α ile S100β’nın İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu
Immunohistochemical Localization of S100 Protein and Subunits S100α and S100β in the Skin of Angora Rabbit

F. BEYAZ

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Memelilerin (Yabani) Paraziter Hastalıkları-II: Artropod Enfestasyonları
Parasitic Diseases of Mammals (Wild)-II: Arthropod Infestations

A. İÇA, A. İNCİ, A. YILDIRIM, Ö. DÜZLÜ
Beta-Glukanın Hayvan Beslemede Bağışıklık Sistemi ve Performans Üzerine Etkisi
The Effects of Beta-Glucan on Immune System and Performance in Animal Nutrition

O. KESER, T. BİLAL
İnek Corpus Luteumunun Hücresel Yapısı ve İşlevi
Cytological Characteristics and Function of Bovine Corpus Luteum

E. CANOĞLU

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Kangal Köpeğinde Korneal Dermoid Olgusunun Süperfisial Keratektomi ile Sağaltımı
Treatment with Superficial Keratectomy of Case Corneal Dermoid in Kangal Dog

N. APAYDIN, H. ALBASAN, E. ALAN

../