• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2009 Yılı Cilt.6 Sayı 1

 

Farklı Kafes Yoğunluğunda Barındırılan ve Farklı Düzeyde Enerji İçeren Yemlerle Beslenen Yumurta Tavuklarının Rasyonlarına Karnitin Katılmasının Yumurta Kalitesi ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi
The Effect of Carnitine Supplementation on Egg Quality and Some Serum Parameters in Laying Hens Reared in Different Stocking Densities and Fed Diet with Low or High Energy

B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ, K. KARA, S. SARIÖZKAN, K.M. İŞCAN
Deneysel Kostik Özefagus Yanığında Medikal Balın Etkisi
The Effect of Medical Honey in Experimental Caustic Esophageal Burn

N. ZEYBEK, F. YILDIZ, A. GÜNAL, L. KENAR, A. AYDIN, Y. PEKER, G. KİLCİLER, S. ÇOBAN, T. İDE
Fermente Türk Sucuklarında Et Orijininin İndirekt Kompetatif ELISA ile Belirlenmesi
Determination of Meat Origins in Turkish Fermented Sausage Using Indirect Competitive ELISA

U. KAMBER, E. ÖZALP
Koyunlarda Gebeliğin Değişik Dönemlerinde Leptin ve Progesteron Düzeyleri
Serum Leptin and Progesterone Levels During Gestation in Ewes

F. UYANIK, K. GÜVENÇ, M. GÜLTEKİN, K. GÜRBULAK
Koyunlarda Gebelik Öncesi, Gebelik ve Doğum Sonrası b-hidroksibütirik Asit, Glukoz ve Trigliserid Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of b-hydroxybutiric Acid, Glucose and Triglyceride Levels in Ewes Before and During Pregnancy, and After Birth

E. ATAKİŞİ, O. ATAKİŞİ, O. MERHAN, M. ÖĞÜN, A. ÖZCAN, Ş. MARAŞLI

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Sığır Yetiştiriciliğini Tehdit Eden Kalıtsal Hastalıklar
Inherited Diseases That Threaten Cattle Breeding

B. AKYÜZ, K. ARSLAN
Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar
Vectors and Vector-Borne Diseases

A. İNCİ, Ö. DÜZLÜ
Ruminant Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı: 1. Probiyotik, Prebiyotik ve Enzim
Use of Alternative Feed Additives in Ruminant Nutrition: 1. Probiotic, Prebiotic, and Enzyme

B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ, K. KARA
Gen Transfer Teknolojileri
Gene Transfer Technologies

K. ARSLAN, B. AKYÜZ

../