• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2010 Yılı Cilt.7 Sayı 2

 

Değişik Kanatlı Kalplerinde Valva Atrioventricularis Dextra ve Sinistra’nın Makro Anatomisi
Macroanatomy of the Right and Left Atrioventricular Valves in the Heart of Various Avian Specie
s
S. ATEŞ, Ş. H. ATALGIN, İ. KÜRTÜL
Enterotoxin Gene Profiles of Staphylococcus aureus and Other Staphylococcal Isolates from Various Foods and Food Ingredients
Çeşitli Gıda ve Gıda Katkılarından İzole Edilen Staphylococcus aureus ve Diğer Stafilokokların Enterotoksin Gen Profilleri

Y. E. GENCAY, N. D. AYAZ, A. KASIMOGLU DOĞRU
Geleneksel Olarak Üretilmiş İzmir Tulum Peynirinden Lactococcus lactis (Lactococcus lactis alttür lactis ve alttür cremoris) Suşlarının İzolasyonu, Fenotipik ve Moleküler Teknikler ile İdentifikasyonu
Isolation of Lactococcus lactis (Lactococcus lactis subspecies lactis and subspecies cremoris) Strains from Traditionally Manufactured İzmir Tulum Cheese and Identification by Penotypical and Molecular Technic
s
S. BÜYÜKYÖRÜK, G. E. SOYUTEMİZ
Japon Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Yemlerine İlave Edilen Sarımsak Tozunun Performans, Yumurta Kalitesi, Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Yumurta Sarısı Kolesterolüne Etkisi
The Influence of Dietary Garlic Powder Supplementation on Performance, Egg Quality, Some Biochemical Parameters and Egg Yolk Cholesterol in Quail (Coturnix coturnix japonica)

B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ, M. EREN, F. UYANIK, K. KARA
Ankara ve Van Kedilerinin Gebelik ve Laktasyon Dönemlerine Ait Bazı Biyokimyasal Parametrelerinin Karşılaştırılması
Comparison of Some Biochemical Parameters of the Gestation and Lactation Periods of the Angora and Van Cats

H.C. MACUN, M. ÇINAR, S. ERAT, Ş. ARIKAN
Kangal Köpeklerinde Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Yaş ve Cinsiyetin Etkisi
Effect of Age and Gender on Some Biochemical Parameters of Anatolian Shepherd Dog

M. ÇINAR, S. ERAT, Ş. ARIKAN, N. MAMAK, Y. Z. OĞRAK, M. GÜZEL

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Antimikrobiyel Duyarlılık Testleri; İlgili Metodlar, Sonuçların Yorumlanması ve Kanatlılarda Bulunan Bazı Bakterilerdeki Dirençlilik
Antimicrobial Susceptibility Tests; Related Methods, Interpretive Criteria and Resistance in Some Bacteria from Poultry

Y. YILDIRIM

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORT

Kayseri'de Bir Kedide Haemobartonellozis Olgusu
A Cat Haemobartonellosis Case in Kayseri

Ö. ASLAN, A. İÇA, Y. ÇAM, M. KİBAR

../