• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2011 Yılı Cilt.8 Sayı 1

 

Ovsynch Protokolünün İnek ve Düvelerin Gebelik Oranı Üzerine Etkisi
Effect of Ovsynch Protocol on Pregnancy Rate in Heifers and Cows

U. KARA, T. AYAŞAN, H. HIZLI, K. GÖK
Nevşehir İli’nde Veteriner Klinik İşletmelerinin Teknik ve Mali Yapıları ile İşletmecilik Sorunlarının Araştırılması
Investigation of Technical and Financial Structure and Management Problems of Veterinary Clinic Enterprises in Nevşehir Province

A. İ. ERDOĞAN, S. SARIÖZKAN
A Comparison of Diagnosis of Early Pregnancy in Dairy Cows Via Transrectal and Transvaginal Ultrasound Scaning
Sütçü İneklerde Gebeliğin Erken Tanısında, Transrektal ve Transvaginal Ultrason Muayenesinin Karşılaştırılması

Ö. ALTUN, K. GÜRBULAK
The Effect of Different Dilution Rates of Angora Buck Semen Frozen with Bioxcell® Extender on the Post-thaw Quality
Bioxcell® Sulandırıcısıyla Dondurulan Ankara Teke Spermasının Çözüm Sonrası Kalitesi Üzerine Farklı Sulandırma Oranlarının Etkisi

A. DAŞKIN, R. KULAKSIZ, E. AKÇAY, H. EROL
Kars Yöresinde Küçük Aile İşletmelerindeki Koyunlarda Küçük Ruminant Lentivirus Varlığının Araştırılması
The Investigation of Presence of Small Ruminant Lentivirus in Sheep Belongs to Public in Kars Region

Y. YILDIRIM, V. YILMAZ, D. MUZ, T. Ç. OĞUZOĞLU

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Memeli Reprodüktif Dokuları, Gamet Hücreleri ve Embriyolarında Apoptozis
Apoptosis in Mammalian Reproductive Tissues, Gamete Cells, and Embryos

A. KOÇYİĞİT, M. ÇEVİK
Parazitolojide Teşhis Amaçlı Kullanılan Moleküler Biyolojik Teknikler
Molecular Biological Techniques used for Diagnosis in Parasitology

Z. BİŞKİN, A. YILDIRIM, A. İNCİ, Ö. DÜZLÜ
Hayvanlarda Beta-endorfinin Üreme Sistemi ile İlişkisi
Interaction of Beta-endorphin with Reproductive System in Animals

P. P. AKALIN, N. BAŞPINAR, M. N. BUCAK, K. ÇOYAN

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORT


Köpeklerde Travmatik Üretral Fistül, Penis Nekrozu ve Transmissible Venereal Tümör Olgularının Skrotal Üretrostomi ile Sağaltımı
Treatment of Traumatic Urethral Fistula, Penis Necrosis and Transmissible Venereal Tumors with Scrotal Urethrostomy in Dogs

M. KAYA, Z. OKUMUŞ, E. DOĞAN, L. E. YANMAZ, E. M. ÇETİN, A. ŞİMŞEK

../