• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2011 Yılı Cilt.8 Sayı 2

 

Kayseri Bölgesinde Yetiştirilen Holştayn Sığırlarında Kompleks Vertebral Malformasyon Hastalığı Geninin Allel Frekansının Belirlenmesi
Determination of the Frequency of the Allele in the Gene Causing the Complex Vertebral Malformation in the Holstein Cows in the Kayseri Region

G. N. KULAKLI, B. AKYÜZ
Sığır Papillomatozis’inde Lipid Peroksidasyon Düzeyi ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri
Lipid Peroxidation Level and Antioxidant Enzyme Activities in Bovine Papillomatosis

Ö. ASLAN, Ş. SARAÇ
Kırıkkale’de Belirlenen Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Antibiyotik Direnç Durumu
Agent Isolation and Antibiotic Resistance in Dairy Cows with Subclinical Mastitis in Kırıkkale

H. C. MACUN, İ. PİR YAĞCI, N. ÜNAL, H. KALENDER, F. SAKARYA, M. YILDIRIM
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Kuruluşu ve Gelişim Süreci
The Establishment and Development Process of Erciyes University Faculty of Veterinary Medicine

R. ÖZEN, E. YÜKSEL
Toklularda Karayolu ile Taşımanın Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
The Effect of Road Transport on Some Haematological and Biochemical Parameters in Yearling Lambs

E. ÇETİN, N. ÇETİN, O. KÜÇÜK
Kayseri’de Satışa Sunulan Peynir Örneklerinde Listeria monocytogenes Varlığının Klasik Kültür Yöntemi ile Belirlenmesi
Detection of Listeria monocytogenes in Cheese Samples Retailed in Kayseri by Classical Cultural Technique

E. KUM, Y. YILDIRIM, N. ERTAŞ


DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Evcil Hayvanlarda Aspergillus spp. Kaynaklı Enfeksiyonlar ve Teşhisinde Kullanılan Galaktomannan Antijenleri
Infections Originated from Aspergillus spp. in Domestic Animals and Galactomannan Antigens Used in its Diagnosis

H. HIZLISOY, H. KILIÇ
İneklerde Embriyonik Yaşamın Desteklenmesine Yönelik Hormonal Girişimler
The Hormonal Approaches to Improve Embryonic Survival in Cows

O. ERGENE
Kedi ve Köpeklerde Paraneoplastik Sendromlar
Paraneoplastic Syndromes in Cats and Dogs

D. AYDIN, D. O. ERDİKMEN, S. ÜLGEN, A. DEMİRUTKU, D. DURMUŞ

 

../