• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2011 Yılı Cilt.8 Sayı 3

 

Japon Bıldırcınında Aorta Descendens’in Seyri ve Dalları Üzerine Makro-Anatomik Bir Çalışma
A Macroanatomical Study on Ramification and Course of Aorta Descendens in Japanese Quail

A. DÜZLER, İ. H. NUR, A. ALAN
Pyometralı Köpeklerde Bazı Kan Parametrelerinin Optimal Pozitiflik Eşiğinin Özgün Oranlar ve ROC (Receiver Operating Characteristic) Eğrisi Yöntemi ile Belirlenmesi
Determination of Optimal Cut-Off Points of Some Blood Parameters in the Bitches with Pyometra by Likelihood Ratios and ROC (Receiver Operating Characteristic) Curve Method

A. AKÇAY, A. DEMİREL
Sığırlarda Swim-Up Yöntemi ile Sperma Separasyonunun Embriyo Cinsiyet Oranına Etkisi
Effects of Sperm Separation by Swim-Up Method on Bovine Embryo Sex Ratio

B. AKYÜZ, Ö. O. DEMİRAL, M. ABAY, B. ÜSTÜNER
Farklı Yerleşim Sıklığında Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonica) Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Rasyona Katılan Arı Poleninin Etkileri
The Effects of Dietary Bee Pollen on Performance and Some Blood Parameters in Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Breeding under Different Stocking Densities

İ. SEVEN, P. TATLI SEVEN, A. SUR ASLAN, N. YILDIZ
Donör İneklerde Mevsimin Embriyo Kalitesi Üzerine Etkisi
Effect of Season Upon the Embryo Quality in Donor Cows

T. AYAŞAN, H. HIZLI, K. GÖK, N. KILIÇALP, U. KARA, A. ÇAMLIDAĞ, E. KARAKOZAK, H. MUTLU, S. ÇOBAN, M. S. SEĞMENOĞLU

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Mikrosatellit Belirteçleri ile Darboğaz (Bottleneck) Testi
Bottleneck Test with Microsatellite Markers

Ö. KORKMAZ AĞAOĞLU, O. ERTUĞRUL
Soya Silajı ve Hayvan Beslemede Kullanımı
Soybean Silage and Usage of Animal Nutrition

T. AYAŞAN
Pyometralı Köpeklerde Tanı Yöntemleri
Diagnostic Methods in Bitch with Pyometra

M. A. DEMİREL

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Bir Wistar Rat’da A.renalis’in Değişik Dallanması
The Branches Variation of the Renal Artery in a Wistar Rat

İ. H. NUR, A. YOLDAŞ

 

../