• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2012 Yılı Cilt.9 Sayı 1

 

Erzincan İli Tulum Peynirlerinden Listeria spp. İzolasyonu ve İdentifikasyonu
Isolation and Identification of Listeria spp. from Tulum Cheese of Erzincan City

M.G. AZAK, H. KILIÇ, H. HIZLISOY, S. ABAY
Keklikte Farinks ve Larinks’in Morfolojik Yapısı ve Bezlerinin Histokimyasal Özellikleri
Morphological Structure of Pharynx and Larynx and Histochemical Features of its Glands in the Partridge

H. SAĞSÖZ, S. ERDOĞAN, M.E. AKBALIK, B.G. SARUHAN
Hayvancılık İşletmelerinin Veteriner Hekimlik Hizmetlerinden Beklentileri: Kars İli Örneği
The Expectation of Livestock Farms from Veterinary Services: Example of Kars Province

P. DEMİR, C. AYVAZOĞLU
Farklı Tüy Dökümü Yöntemlerinin ve Tüy Dökümü Sonrası Karma Yeme Üzüm Posası Katılmasının Performans, Yumurta Kalitesi ve Yumurta Lipid Peroksidasyonuna Etkisi
The Effects of Different Molting Methods and Supplementation of Grape Pomace to the Diet of Molted Hens on Postmolt Performance, Egg Quality and Peroxidation of Egg Lipids

K. KARA, B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ
Mineral Composition of Uroliths in Cattle in the Region of Kayseri
Effect of Season Upon the Embryo Quality in Donor Cows Kayseri Bölgesi Sığırlarında Ürolitlerin Mineral Kompozisyonu

A.C. ONMAZ, H. ALBASAN, J.P. LULICH, C.A. OSBORNE, V. GUNES, A.A. SANCAK

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Balın Kalite Nitelikleri, Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi
The Quality Parameters and Nutritional and Health Effect of Honey

F. KARADAL,Y. YILDIRIM
Kraniyal Sinirler ve Klinik Muayenesi
Cranial Nerves and Clinical Examination E. ERAVCI, A. DEMİRUTKU, Z. MUTLU, Y.
DEVECİOĞLU, M. AKTAŞ
Mastitisli Hayvanlardan İzole Edilen Stafilokokların Antibiyotik Direnci ve Hayvanlarda Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus
Antibiotic Resistance of Staphylococci Isolated from Animals with Mastitis and Methicillin Resistant Staphylococcus aureus in Animals

N. ÜNAL

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Rearing of an Orphan Foal
Anasız Bir Tayın Yetiştirilmesi

A. YAKAN, A. AKÇAY, S. DURMAZ

../