• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2013 Yılı Cilt.10 Sayı 1

 

Tüketime Hazır Bazı Et Yemeklerinin Mikrobiyolojik Kaliteleri
Microbiological Quality of Some Ready to Eat Meat Dishes

H. YALÇIN, Ö.P. CAN
Boğa ve Alabalık Seminal Plazmasının Koç Spermasının Dondurulması Üzerine Etkisi
The Effect of Bull and Trout Seminal Plasma on Ram Semen Cryopreservation

S. ALÇAY, M.K. SOYLU, B. ÜSTÜNER
Kayseri Bölgesi Kuyu Sularındaki Nitrat ve Nitrit Düzeyleri
Water Nitrate and Nitrite Levels of Kayseri

N. ERTAŞ, Z. GÖNÜLALAN, Y. YILDIRIM, S. AL, F. KARADAL
İneklerde Reprodüktif Sürü İdaresi Programı Kapsamında Postpartum Dönemin İzlenmesi ve Fertiliteye Katkısı
Investigation of Postpartum Period as a Part of Herd Management Program and Its Efficiency on Fertility in Cows

C. GÜN, D. KAYA, A.R. AĞAOĞLU, S.S. AY, İ. KÜÇÜKASLAN, S. ASLAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Ruminantlarda Koruyucu Hekimlik: I. Aşı Uygulamaları
Preventive Medicine in Ruminants: I. Vaccination Program

N. ALTUĞ, R. ÖZDEMİR, Z. CANTEKİN
Hayvansal Gıdalarda Escherichia coli O157:H7’nin Önemi
Importance of Escherichia coli O157:H7 in Food of Animal Origin

N. ERTAŞ, Y. YILDIRIM, F. KARADAL, S. AL
Genetik Bağlantı Analizi ve Uygulama Alanları
Genetic Linkage Analysis and Applications

Y. ÖZŞENSOY, E. KURAR
Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçların Yeni Kullanım Seçenekleri
New Usage Options of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs

M. SATILMIŞ, A. BİLGİLİ

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Erken Embriyonik Ölüm Riski Olan Bir İngiliz Kısrağında Hydroxyprogesterone Caproate ile Gebeliğin Korunması
Maintaining Pregnancy of a Thoroughbred Mare with Early Embryonic Loss Risk by using Hydroxyprogesteron Caproate

T. BEKYÜREK, E. CANOOĞLU, O. DEMİRAL, M. ÜN, M. ABAY

içerik buraya

../