• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2013 Yılı Cilt.10 Sayı 2

Tavşanlarda Borik Asidin Kan Kimyasına Etkisi
The Effect of Boric Acid on Blood Chemistry in Rabbits

P. YİĞİT, M. EREN, Z.S. SARICA, M. ŞENTÜRK
Farklı Dönemlerdeki İn Vivo Üretilmiş Sığır Embriyolarında Cinsiyetin Dağılımının Belirlenmesi ve Cinsiyetin Bu Dağılıma Etkisinin Araştırılması
Investigation of Sex Distribution and the Effect of Sex to This Distribution on In Vivo Produced Bovine Embryos at Different Stages

T. KARAŞAHİN, M. SATILMIŞ, S.H. KIZIL, N. AKYOL
Doğal Theileriozisli Sığırlarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Bazı Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler
Some Clinical, Haematological and Biochemical Parameters Before and After Treatment of Cattle Naturally Infected with Theileria

C. ÖZKAN, Y. AKGÜL, N. ALTUĞ, A. KAYA, N. YÜKSEK, İ. KELEŞ, Z.T. AĞAOĞLU, F. YUR
Investigation of Bovine Viral Diarrhoea Virus in Dairy Cattle Premises Where Aborts Occur
Abort Olgularının Görüldüğü Süt Sığırı İşletmelerinde Bovine Viral Diyare Virusun Araştırılması

M. GÜRÇAY, M. İSSİ, Y. GÜL

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Ruminantlarda Koruyucu Hekimlik: II. Endoparaziter Kontrol
Preventive Medicine in Ruminants: II. Endoparasitic Control

N. ALTUĞ, R. ÖZDEMİR, M. YAMAN
Tavuklarda TAP ve Tapasin Genleri
TAP and Tapasin Genes in Chickens

Ö.F. LENGER
Süt İneklerinin Beslenmesinde Nişastanın Önemi ve Düşük Nişastalı Rasyonlarla Besleme Stratejileri
Importance of Starch in Dairy Nutrition and Strategies for Feeding Low Starch Diets

M. USTA, P. SAÇAKLI
Sığırlarda Kopya Sayısı Değişimleri (KSD) ve KSD Belirlemede Kullanılan Yöntemler
Copy Number Variation (CNV) in Cattle and Methods Used for CNV Determination
N. BİLGEN, O. ERTUĞRUL


OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Sistemik Yangısal Cevap Sendromu Bulunan Pyometralı Bir Köpekte Periton Diyalizi Uygulaması
Administration of Peritoneal Dialysis in Pyometra Case with Systemic Inflammatory Response Syndrome in a Dog

E. KOLDAŞ, N. GÜLTİKEN, M.E. KÖSE, M.Ö. KARAYİĞİT

../