• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2015 Yılı 12. Cilt 3. Sayı

Sodyum Laktat ve Thymol’ün Aynalı Sazan Balığı (Cyprinus carpio L.)’ndan Yapılan Köftelerin Bazı Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Duyusal Nitelikleri Üzerine Etkisi
Effect of Sodium Lactate and Thymol on Some Microbiological and Sensory Attributes of Fish Patty Made from Mirror Carp Meat (Cyprinus carpio L.)

P. EROL, O. İ. İLHAK
Practice Cardiac Troponin I Kit Expressions and Concentrations of Cardiac Troponin I in Beef Cattle with Foot and Mouth Disease
Şap Hastalıklı Besi Sığırlarında Pratik Kardiyak Troponin I Kit Sonuçları ve Kardiyak Troponin I Düzeyleri

H. AKIN, V. GUNES, I. KARACA BEKDIK
Identification of K232A mutant allele of DGAT1 Gene Encoding Diacylglycerol Acyltransferase Enzyme
Diacylglycerol Acyltransferase Enzimini Kodlayan DGAT1 Genindeki K232A Mutant Allelinin Saptanması

H. CERIT, E. DUMEN
Kayseri’de Satışa Sunulan Kanatlı Eti Ürünlerinde Listeria spp. Varlığının Belirlenmesi
Prevalence of Listeria spp. from Poultry Product Samples Sold in Kayseri

O. B. YELİKAYA, Y. YILDIRIM
Mevsim İçi Östrüsü Uyarılan Saanen Irkı Keçilerde Tek ve Çift Doz GnRH Uygulamasının Gebelik Oranı Üzerine Etkisi
The Effect of Single and Double GnRH Injections on Pregnancy Rate of Saanen Goats Induced Estrus during the Breeding Season

Y. AKAR, N. KOÇ, Y. E. ATAY
Beç tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Os hyoideum’u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik İncelemeler
Comparative Macro-Anatomical Investigations on Os hyoideum in Guinea Fowls (Numida meleagridis) and Turkeys (Meleagridis gallapova)

R. İLGÜN, N. KURU, Z. E. ÖZKAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Hippoterapi ve Terapide Kullanılan Atların Özellikleri
Hippotheraphy and Features of Horses used in Theraphy

A. KÖSEMAN, İ. ŞEKER
Sürü Meme Sağlığı Yönetiminde Somatik Hücre Sayısının Önemi
The Importance of Somatic Cell Count in Herd Udder Health Management

İ. DARBAZ, O. ERGENE

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Bir Atta Kolik Sonrası Gözlenen Laminitis Olgusu ve Tırnak Bozuklukları
Laminitis Observed Following Colic Case and Hoof Disorders in a Horse

Ü. YAVUZ
Bir Tuj Irkı Kuzuda Atresia Ani, Atresia Vulva ve Rektovaginal Fistül Anomalisi
Atresia Ani, Atresia Vulva and Rectovaginal Fistula in a Tuj Breed Lamb
E. KILIÇ, V. BARAN, S. YAYLA, H. ÖZEN

DÜZELTME SAYFASI

An Evaluation of Horse Racing Revenues and Factors Affecting It
At Yarışı Gelirlerinin Değerlendirilmesi ve Ona Etkili Faktörler
M. F. CAN

../