• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2014 Yılı Cilt.11 Sayı 2

Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Haptoglobin Düzeylerinin Araştırılması
The Investigation of Haptoglobin Levels at the Prepartum and Postpartum Period in Sheep

İ.ÜNAL, V. GÜNEŞ, E. ORUÇ
Şanlıurfa’da Safkan Arap Atlarında Döl Verimini Etkileyen Önemli Aerobik Bakteriyel ve Mikotik Etkenlerin Araştırılması
Evaluation of the Aerobic Bacterial and Fungal Agents Affecting the Fertility of Thoroughbred Arabian Horses in Sanliurfa Province, Turkey

O. Y. TEL, Ö. KORKMAZ, B. EMRE, O. KESKİN
Merkeplerde (Equus asinus) Vena portae'nın Oluşumu Üzerine Makroanatomik Bir Araştırma
A Macroanatomical Study on the Existence of Portal Vein in Donkeys (Equus asinus)

Y. DEMİRASLAN, K. ASLAN, İ. GÜRBÜZ
Deneysel Olarak Oluşturulan Kontrast Madde Nefropatisinde Arginaz, Kreatinin ve Üre Üzerine Kalpain İnhibisyonunun Etkisi
Effects of Calpain Inhibition on Arginase, Creatinine and Urea in Experimental Contrast Medium- Induced Nephropathy

M. ÖZÇELİK, M. ERİŞİR, O. GÜLER, K. E. ÖZTOP
Bafra (Sakız x Karayaka G1) Kuzularında Et Kalitesinin Değerlendirilmesinde Alternatif bir Yaklaşım: Temel Bileşenler Analizi
An Alternative Approach for Determination of Bafra (Chios x Karayaka G1) Lambs Meat Quality: Principal Components Analysis

A. AKÇAY, A. YAKAN, N. ÜNAL
Bakteriyel Pnömonili Besi Sığırlarında Oluşan Serbest Radikal Hasarının Antioksidan Aktivite ve Bazı Mineral Maddeler Üzerine Etkisi
The Effect of Free Radical Damage Formed in Beef Cattle With Bacterial Pneumoia on Antioxidant Activity and Some Minerals

M. ÖZÇELİK, M. İSSİ, Y. GÜL, O. GÜLER, H. ŞİMŞEK, N. ÖZDEMİR, A. KILIÇ

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Three Emerging Vector-Borne Diseases in Turkey
Türkiye’de Yeni Ortaya Çıkmış Vektör-Kaynaklı Üç Hastalık

A. INCI, A. YILDIRIM, O. DUZLU
Pregnancy Diagnosis in Goats By Ultrasonography
Keçilerde Ultrasonografi ile Gebelik Teşhisi

S. Ö. ENGİNLER, K. GÜRBULAK
Köpek ve Kedilerde Cerrahi Yara Enfeksiyonu ve Profilaktik Antibiyotik Kullanımı
Surgical Wound Infection and Prophylactic Antibiotic Use in Dogs and Cats

M. KORKMAZ, Z. K. SARITAŞ
Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçların Kedi ve Köpeklerde Etkili ve Güvenli Kullanımı
The Effective and Safe use of Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs in Dogs and Cats

Ü. KARADEMİR, M. BOYACIOĞLU

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Bir Kedide Primer Akciğer Tümörüne Bağlı Nörolojik Paraneoplastik Sendrom Olgusu
A Case of Neurologic Paraneoplastic Syndrome in a Cat Due to Primary Lung Tumor

D. AYDIN, A. DEMİRUTKU, D. O. ERDİKMEN, E. ERAVCI, Y. DEVECİOĞLU

../