• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2015 Yılı 12. Cilt 1. Sayı

Tissue Concentrations of Sulphaquinoxaline in Healthy and Eimeria tenella Infected Chickens Sağlıklı ve Koksidiyozlu Etlik Piliçlerde Sülfakinoksalin’in Doku Yoğunlukları
F. ŞAHİNDOKUYUCU KOCASARI, A. BİLGİLİ
The Effects of Grape Seed on Lipid Peroxidation and Haematological Parameters in Broiler Administered Ionophore Antibiotics
İyonofor Antibiyotiklerler Verilen Etçi Piliçlerde Üzüm Çekirdeğinin Lipid Peroksidasyon ve Hematolojik Parametreler Üzerine Etkiler
i
M. KARABACAK, B.C. LİMAN
Kayseri Yöresinde Tüketime Sunulan Manda Yoğurtlarında Aflatoksin M1 Düzeyinin Belirlenmesi
Determination of Aflatoxin M1 Level in Water Buffalo Yoghurt Consumed in Kayseri Region

O. KAYAALP, N. ERTAŞ, S. AL
Bolu İlinde Bulunan Ticari ve Damızlık Broiler İşletmelerinde Antibakteriyel İlaçlar için Farmakovijilans Taraması
Pharmacovigilance Screening for Antibacterial Drugs in Commercial and Breeding Broiler Enterprises in Bolu Province

H. EKİCİ, A. DAKMAN, S. EKİCİ, M. ÇOŞAR, M. GÜLEÇ
The Prevalence of BLAD and Comparison of Some Production Parameters in Carrier and Non-Carrier Holstein Cows in Kayseri Province
Kayseri İlinde BLAD Prevalansı ile Taşıyıcı ve Taşıyıcı Olmayan Holştayn İneklerinde Bazı Üretim Parametrelerinin Karşılaştırılması

B. AKYÜZ, S. SARIÖZKAN, D. BAYRAM
The Effects of Grape Seed on Some Biochemical Parameters in Ionophore Antibiotics Treated Broiler
İyonofor Antibiyotikler Verilen Etçi Piliçlerde Üzüm Çekirdeğinin Bazı
Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri

M. KARABACAK, M. ÇINAR, G. ERASLAN, M. KANBUR, B.C. LİMAN, A. AKÇAY

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Hayvan Hastalıkları Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Değer Zinciri Analizi
A New Perspective on Animal Disease Management: Value Chain Analysis

B. ŞENTÜRK
Homeopatinin Temel Prensipleri ve Veteriner Hekimlikte Kullanımı
Principles of Homeopathy and Applications in Veterinary Practice

D. PEKMEZCİ, N. GÜLTİKEN

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Bir Kedide Omuz Bölgesindeki Osteosarkom Olgusunun Histopatolojik Değerlendirilmesi
Histopathological Evaluation of Osteosarcoma of the Shoulder Region in a Cat

A. ATASEVER, G. ATALAN, D. YAMAN, M. KİBAR
Reconstruction of Lower Eyelid of Two Cats with Full Thickness Tissue Loss by Using Transposition Flap Technique
Alt Göz Kapağında Tam Kalınlıklı Doku Kaybı Olan İki Kedide Bölgenin

Transpozisyon Flep Tekniği ile Onarımı O.O. ŞENEL, İ. ERGİN, B. KOÇ

../