YAYIN ETİĞİ

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nin yayın süreçleri, sağlık alanının çeşitli dallarındaki klinik ve deneysel araştırma yazıları, orijinal olgu sunumları ve literatür derlemeler gibi alanlarındaki nitelikli bilimsel makalelerin yansız biçimde değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması esasına göre yürütülmektedir. Bu kapsamda yazarların, dergi editörlerinin, hakemlerin ve yayıncının uyması gereken etik kurallar aşağıda belirtilmiş olup, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ve “Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/))” yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Yazarlar için;
Özgünlük ve intihal
Yazarlar, orijinal eserler göndermek ve başkalarının eserlerine atıf yaptıkları takdirde, bunu uygun şekilde belirtmek ile mesuldür. Özgün olarak oluşturulmamış hiçbir veri, metin veya figür yazarlara aitmiş gibi gösterilmez. Makalede bildirilen yayınların tümü kaynak listesinde bulunmalıdır. Çalışmanın hiçbir bölümünde intihal gibi etik olmayan yayıncılık davranışları kabul edilemez. Bu sebeple gönderilen çalışmalarda intihal denetleyicisi olarak Erciyes Üniversitesi tarafından abone olunan http://www.ithenticate.com/ kullanılmaktadır.
Yayın yazarlığı
Belirtilmekte olan kriterleri karşılayan kişiler, metinde yazar olarak listelenmelidir: (i) çalışmanın tasarımı, yürütülmesi, uygulanması, veri toplanması veya analizi/yorumlanmasına önemli katkılarda bulunmuş kişiler; (ii) çalışmanın hipotezi, ve taslağına katkı sağlamış ve entelektüel içerik için eleştirel olarak revizyon gerçekleştirmiş kişiler; (iii) makalenin son halini görmüş, onaylamış ve yayına sunulmasını kabul etmiş kişiler. Yayınlanması amacıyla dergiye sunulmuş çalışmaya (teknik yardım, yazım ve düzenleme yardımı, genel destek gibi) önemli katkılarda bulunan, ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan yazarlar, yazar olarak listelenmemeli ancak yazılı izin alındıktan sonra "Teşekkürler" bölümünde isimleri belirtilmelidir. Sorumlu yazar, çalışmaya katkı sağlamış tüm yazarların (yukarıdaki tanıma göre) onayını almalı ve tüm yazarların çalışmanın son halini görüp onayladığını ve yayınlanmayı kabul ettiğini beyan etmeli ve yazar listesinde uygun olmayan yazarların bulunmamasını sağlamalıdır.
Birden farklı dergiye başvuru
Aynı araştırma bulgularını tanımlayan çalışmalar birden fazla dergide yayınlanmamalıdır. Bu nedenle, yazarlar başka bir dergide daha önce yayınlanmış bir veriyi değerlendirmek üzere dergiye göndermemelidir. Ayrıca, bir makalenin birden fazla dergiye aynı anda sunulması etik olmayan yayıncılık davranışı olarak kabul edilemezdir.
Çıkar çatışması
Yazarlar - mümkün olan en erken aşamada (genellikle başvuru sırasında bir açıklama formu göndererek ve metinde bir ifade ekleyerek) - makalenin sonuçlarını veya yorumlarını etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışmasını belirtmekle yükümlüdür. Çalışmaya ilişkin tüm mali destek kaynakları proje numarası ve mali destek kaynağı verilerek açıklanmalıdır.
Kaynakların tanınması
Yazarlar, faydalandıkları çalışmaları kaynak listesinde belirtmekle yükümlüdür. Dergiden yayınlanması hususunda gönderilen çalışmada, yazar hakemliği ya da proje değerlendirmesi gibi saklı kalması gereken kaynaklardan elde edilen bilgiler eser sahiplerinin bilimsel izinleri alınmadıkça kullanmamalıdır.
Hakem değerlendirmesi
Yazarlar, hakem gözden geçirme sürecine katılmakla ve editörün ham veri, ilave açıklama, etik onay ve telif hakkı izinleri gibi taleplerini derhal yanıtlayarak tam işbirliği yapmakla yükümlüdür.

Hakemler için;
Editöryal karara katkı
Hakem değerlendirmesi, çalışmanın yayınlanması hususunda editörlere karar vermede ve editör iletişimi yoluyla yazarlara çalışmanın iyileştirilmesinde yardımcı olmaktadır. Hakem görüşleri, resmi olarak bilimsel iletişimin temel bir bileşenidir ve bilimsel değerlendirmenin merkezinde yer almaktadır.
Değerlendirme süresi
Değerlendirilmesi amacıyla hakeme gönderilmiş olan çalışmayı gözden geçirmek için uygun olmadığını ya da verilen süre içerisinde değerlendirme yapamayacağını düşünen davetli hakem adayları editörlük ile derhal iletişime geçerek durumu bildirerek sürecin aksamasını önlemelidir.
Gizlilik
Değerlendirmesi amacıyla hakemlere gönderilmiş olan çalışmalar, gizli belgelerdir ve bu şekilde değerlendirilmelidir; editör tarafından yetkilendirilmedikçe (yalnızca istisnai ve özel koşullar altında), çalışma başkalarıyla paylaşılmamalı veya tartışılmamalıdır. Bu durum, değerlendirme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.
Objektiflik standartları
Hakemler tarafından incelemeler objektif olarak yapılmalı ve değerlendirmeler, yazarların makaleyi geliştirmek için bunları kullanabilmeleri için destekleyici argümanlarla açıkça belirtilmelidir. Çalışma ile ilgisi tam ortaya konulmamış kişisel eleştiriler uygunsuz kabul edilmektedir.
Kaynakların tanınması
Hakemler, çalışma ilgili olan ancak yazarlar tarafından atıf yapılmamış çalışmalara da hakim olmalıdır. Daha önce yayınlanmış çalışmalarda bildirilen bir veri ile alakalı türetme veya tartışma olan herhangi bir ifadeyi gözlemlemelidir. Hakem aynı zamanda editörlere, varsa söz konusu çalışma ile benzerlik gösteren başka bir çalışma (yayınlanmış veya yayınlanmamış) arasındaki önemli benzerlik veya örtüşme durumlarını da bildirmelidir.
Beyan ve çıkar çatışmaları
Değerlendirme amacıyla davet almış hakem adayları, çalışma ve yazarlar ile rekabet ya da işbirliği benzeri herhangi bir ilişki bulunması durumunda oluşacak çıkar ilişkisini ivedi, şekilde editörlüğe beyan etmekle yükümlüdür. Değerlendirilen çalışmada bulunan yayınlanmamış hiçbir veri, yazarların açık yazılı onayı olmadan hakem tarafından kendi araştırmalarında kullanılmamalıdır. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve hakem tarafından kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Bu durum, değerlendirme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.